Advieslijn: +31 (0)495 54 92 46
Selecteer op kleur:
Selecteer op model:

DISCLAIMER ASBAKKEN-WEBSHOP.NL

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst asbakken-webshop.nl, hierna te noemen Odaweb, ten aanzien van de website www.asbakken-webshop.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Odaweb. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Odaweb. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Odaweb met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Odaweb behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Odaweb alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Odaweb niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Odaweb, welke geen eigendom zijn van Odaweb, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Odaweb. Hoewel Odaweb uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Odaweb worden onderhouden wordt afgewezen.

Odaweb sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

COPYRIGHT

Odaweb is trots en zuinig op de sterke naam die sinds 1999 is opgebouwd. Om beschadiging aan de naam Odaweb te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. Odaweb staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden: Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Odaweb, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van Odaweb. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Odaweb, zal Odaweb zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Odaweb voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Odaweb daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Odaweb webwinkels
afdeling PR
St. Apolloniastraat 2a
6002BE WEERT
T: +31 (0)495 54 92 46
E: info@asbakken-webshop.nl

De Website:
Ook de op de website www.asbakken.com afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Odaweb Vof en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Odaweb Vof, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

© Asbakken-Webshop.Nl
Algemene voorwaarden   |   Klachten   |   Privacy Statement   |   Disclaimer